Algemene verkoopsvoorwaarden Originalredcups.nl

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Deze algemene voorwaarden voor verkoop online (de Red Cups, van het merk SOLO) zijn
van toepassing op het verkopen van plastieken drinkbekers (de « Producten ») door Originalredcups.nl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Cordell Hullstraat 2, 2037KA Haarlem, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel register onder het nummer 56156952. Bereikbaar op het nummer 023-5400535. De producten worden verkocht aan consumenten of professionele kopers; diens woonplaats is niet geografisch gebonden. De ‘kopers’ of ‘u’ doen dit via de website www.originalredcups.nl (de « Website »).
1.2 Door het invullen van een bestelformulier via de Website doet de Koper een aankoopaanbod aan
Originalredcups.nl en aanvaardt hij zonder voorbehoud alle instructies weergegeven gedurende de
bestelprocedure alsook het geheel van deze Voorwaarden.
1.3 Originalredcups.nl kent zich het recht toe om op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen, zonder dat voorafgaand te communiceren. Deze mogelijke wijziging heeft echter geen enkele invloed
op de reeds via de website geplaatste bestellingen en afgesloten contracten.
1.4 Indien U niet instemt met deze voorwaarden dan is Uw enige uitweg geen Producten via de
Website te bestellen.

2. PRIJS VAN DE PRODUCTEN
2.1 De informatie met betrekking tot de prijs van de Producten is terug te vinden op de Website.
2.2 De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en omvatten alle kosten en zijn BTW inbegrepen, met uitzondering van de transportkosten. De transportkosten worden toegevoegd aan de
prijs van de Producten en worden afzonderlijk aangegeven op het bestelformulier.
2.3 Tenzij er anders gecommuniceerd wordt op de Website, zijn de prijzen geldig de dag van de
raadpleging van de Website.

2.4 de Producten worden geleverd tegen de prijzen op moment van bestelling, deze kunnen achteraf niet gewijzigd worden.

3. KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN
3.1 De informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de Producten zijn terug te vinden
op de website.
3.2 De beschrijving van de Producten vermeld op de Website is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld
maar kan desondanks niet beantwoorden aan hun werkelijke verschijning.
3.3 Originalredcups.nl houdt zich het recht de kenmerken van het te leveren Product te wijzigen in
vergelijking met hetgeen wordt weergegeven op de Website, zelfs nadat een bestelling werd geplaatst, ook hier zonder voorafgaande notificatie. Uiteraard mogen deze kenmerken geen essentieel karakter hebben voor de koper.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN
4.1 Alle Producten worden aangeboden in de mate van de beschikbare voorraden. Originalredcups.nl
houdt zich op elk ogenblik het recht voor de hoeveelheden en/of categorieën van beschikbare
Producten op de Website te wijzigen.
4.2 In geval van niet-beschikbaarheid van het bestelde product door de Koper biedt Originalredcups.nl aan de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en zich het aankoopbedrag te laten terugbetalen.

5. BESTELLING
5.1 Om een Product te kopen, moet de Koper de op de Website weergeven instructies volgen.
5.2 De taal gebruikt voor het afsluiten van het contract is in het Nederlands.
5.3 Geen enkel contract wordt gevalideerd tussen de Koper en Originalredcups.nl totdat het
bestelformulier wordt gevalideerd door de betaling van de volledige prijs in overeenstemming met de
gecommuniceerde prijs en Originalredcups.nl de bestelling aanvaardt door de verzending van een
bestellingbevestiging.
5.4 Originalredcups.nl heeft het recht om de bestelling niet te bevestigen indien Originalredcups.nl
reden heeft om te denken dat de Koper:
• een onvolledig of incorrect bestelformulier heeft verstuurd;
• de intentie heeft om Producten te kopen voor commerciële doeleinden;
• niet te goeder trouw is;
• minderjarig is

In dat geval is het bestelformulier verstuurd door de Koper nietig en deelt American Red Cup de
Koper per email het falen van de afsluiting van het contract mee.
5.5 De Koper verbindt zich ertoe om de bestellingbevestiging onmiddellijk na haar ontvangst te
verifiëren. Indien de Koper bij deze verificatie een fout of een misverstand opmerkt, dient hij
American Red Cup er onmiddellijk van op de hoogte te stellen opdat American Red Cup de kans zou
hebben om de fout te corrigeren of om het misverstand op te helderen alvorens het Product wordt
verstuurd.

6. BETALING
6.1 Het bestelformulier wordt pas gevalideerd van zodra Originalredcups.nl het correcte aankoopbedrag heeft ontvangen.
6.2 De Kopers kunnen de betaling van de prijs van de Producten verrichten via de aangeboden
betalingsmodaliteiten op de website.
6.3 De transacties zullen slechts van de kaart van de Koper worden gedebiteerd wanneer de volgende
voorwaarden zullen zijn vervuld:
• de kaartgegevens werden geverifieerd
• de toelating voor het debiteren werd ontvangen vanwege de uitgever van de kaart gebruikt door de Koper
• en de beschikbaarheid van het Product werd bevestigd door Originalredcups.nl.

6.4 Indien de transactie wordt beëindigd omdat het onmogelijk is het bedrag verschuldigd door de
Koper te debiteren of om welke andere reden dan ook, wordt het bestelformulier bijgevolg
geannuleerd.
6.5 Originalredcups.nl accepteert eveneens de betalingen verricht via bankoverschrijving op het
rekeningnummer 57.93.25.695 ABN-Amro (BIC: ABNANL2A). Alle kosten
verbonden aan de overschrijving zullen door de Koper gedragen worden.
6.6 Indien Originalredcups.nl de betaling niet heeft ontvangen binnen een termijn van vijftien (15)
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de verzending van het bestelformulier,
wordt het bestelformulier dientengevolge geannuleerd.

7. LEVERING
7.1 De leveringen word gedaan door PostNL of DHL, afhankelijk welke transporteur de Koper selecteert. Deze wordt op het leveringsadres aangeduid op het bestelformulier.
7.2 Op het ogenblik van de levering van de Producten door de transporteur, dient de Koper na te
gaan:
• dat het geleverde Product overeenstemt met hetgeen is aangeduid op de leveringsbon; en
• dat de verpakking intact is en dat ze geen enkele schade heeft geleden, dat ze niet vochtig is, noch op welke wijze dan ook aangetast.

7.3 Elke tegenstrijdigheid tussen de leveringsbon en het geleverde Product of elke schade veroorzaakt aan de verpakking en/of aan het Product moeten onmiddellijk gemeld worden aan Originalredcups.nl.

7.4 American Red Cup verbindt zich ertoe om een leveringstermijn van maximum drie ( 3) dagen te
respecteren te rekenen vanaf de dag volgend op de dag dat de betaling werd ontvangen. Geen enkele
levering wordt verricht op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

8. RECHT VAN HERROEPING
8.1 In overeenstemming met de bepalingen van artikel 47 van de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, kan de Koper die een consument is een discretionair recht van herroeping uitoefenen door het meedelen aan Originalredcups.nl van de terugzending van de Producten aangekocht op de Website binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van ontvangst van de Producten.
8.2 Om zijn recht van herroeping uit te oefenen, dient de Koper een e-mail te verzenden naar het adres info@originalredcups.nl met de volgende informatie:
• de Producten voor de welke de Koper zijn recht van herroeping wenst uit te oefenen;
• het rekeningnummer van de Koper (IBAN code) waarop de terugbetaling moet worden verricht.
• het bestelnummer van de betrokken Producten; en

8.3 Wanneer het recht van herroeping regelmatig wordt uitgeoefend, verbindt Originalredcups.nl zich
ertoe om de gehele prijs van de Producten terug te betalen op voorwaarde dat ze worden teruggebracht of gestuurd worden door de Koper:
• naar het adres Cordell Hullstraat 2, 2037KA Haarlem, Nederland;
• zonder dat ze werden gebruikt of beschadigd; en
• in de originele, niet geopende verpakking.

8.4 Originalredcups.nl houdt zich het recht voor de terugkeer van de Producten die niet beantwoorden
aan deze vereisten te weigeren.
8.5 De terugbetalingen zullen worden verricht binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de herroeping.
8.6 De kosten voor het terugzenden van de Producten zijn ten laste van de Koper en zijn niet
terugbetaalbaar.

9. OVERMACHT
9.1 Originalredcups.nl en de Koper zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een verplichting
uit hoofde van deze Voorwaarden wanneer deze niet-nakoming te wijten is aan omstandigheden niet
binnen hun redelijke controle, voor zover zij het onmiddellijk meedelen aan de andere partij, zij het
bewijs leveren van dergelijke omstandigheden en zij hun uiterste best doen teneinde de verliezen en
schade geleden door de andere partij te verminderen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Behalve in het geval van bedrog of opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van Originalredcups.nl ten opzichte van de Koper voor alle schade die voortvloeit uit de koop, de levering of het gebruik van de Producten beperkt, onder alle aansprakelijkheidsregimes, in de meest ruime mate toegestaan door het van kracht zijnde recht, tot de prijs van de Producten die aanleiding hebben gegeven tot de schade. De aansprakelijkheid voor elke indirecte of morele schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

11. SLOTBEPALINGEN
11.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot
deze Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken te Nederland.
11.2 Indien een bepaling van de huidige Voorwaarden onwettig of nietig wordt verklaard of
onafdwingbaar is om welke reden dan ook, zal dat in ieder geval de geldigheid van de overige
bepalingen niet beïnvloeden.
11.3 Het zich niet beroepen op de niet-nakoming van een verplichting beoogd in deze Voorwaarden
kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking voor de toekomst aan de betrokken verplichting.

s.e.&.o.